รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1864
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1863/2552
  ผู้บริจาค     นายชุวานนท์ แก้วเหล็ก
  วันที่บริจาค     22 ก.ย. 52  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 60  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.