รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1861
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1860/2552
  ผู้บริจาค     กองบริการการศึกษา
  วันที่บริจาค     19 ส.ค. 52  
  รายการ     ปากกาที่ระลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.