รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1856
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-73
  ผู้บริจาค     คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
  วันที่บริจาค     14 ส.ค.52  
  รายการ     ภาพถ่าย THE TENTH THAI NATIONAL CORN AND SORGHUM REPORTING SESSION  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.