รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1853
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1852/2552
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     7 พ.ค. 52  
  รายการ     รูปปั้น มล. ชูชาติ กำภู  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.