รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1852
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-184
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 52  
  รายการ     สาส์นไก่ ปีที่ 8 เล่ม2 ปุจฉา-วิสัชนา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.