รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1850
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-182
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 52  
  รายการ     สาส์นไก่ ชุดที่ 1 เล่ม 3 ธันวาคม 2494  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.