รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1848
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-180
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 52  
  รายการ     สาส์นไก่ ปีที่ 7 เล่ม 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2501  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.