รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1846
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-179
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 52  
  รายการ     สาส์นไก่ ปีที่ 2 เล่ม 7-12 เม.ย. 96 – ก.ย. 96  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.