รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1843
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-59
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     30 มี.ค. 52  
  รายการ     CD 90 ปี บูรพาจารย์ ตำนานไทย ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.