รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1842
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2552 (ป)
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     30 มี.ค. 52  
  รายการ     หนังสือ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.