รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1841
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-158
  ผู้บริจาค     อ.ประจวบ หล่ำอุบล
  วันที่บริจาค     11 มี.ค. 52  
  รายการ     บัตรประจำตัวนิสิต มก. ของ น.ส.ประจวบ สุขเจริญ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.