รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1840
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1839/2552
  ผู้บริจาค     น.ส.สินิทธ์ สิทธิเสรีชน
  วันที่บริจาค     6 มี.ค. 52  
  รายการ     ตุ้งติ้งประดับปกเสื้อนิสิตหญิง (คณะบริหารธุรกิจ)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.