รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1838
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1837/2552
  ผู้บริจาค     นายอนันต์ พู่พิทยาสถาพร
  วันที่บริจาค     2 มี.ค.52  
  รายการ     หัวเข็มขัด “บางเขน” รุ่นสุดท้าย พร้อมสาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.