รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1834
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1833/2552
  ผู้บริจาค     น.ส. สุราภรณ์ คงผล
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 52  
  รายการ     หัวเข็มขัดมีตราพระพิรุณทรงนาค  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.