รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1833
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-157
  ผู้บริจาค     น.ส. สุราภรณ์ คงผล
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 52  
  รายการ     บัตรประจำตัวนิสิต มก. ของน.ส. สุราภรณ์ คงผล  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.