รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1832
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-39
  ผู้บริจาค     กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 52  
  รายการ     ภาพถ่ายอดีตอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     37  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.