รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1831
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-177
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 52  
  รายการ     วารสาร นนทรี ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.