รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1830
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1829/2552
  ผู้บริจาค     น.ส. กฤติกา แสงประเสริฐ
  วันที่บริจาค     19 ม.ค. 52  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 66  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.