รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1829
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-176
  ผู้บริจาค     นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปนิเทศ
  วันที่บริจาค     16 ม.ค. 52  
  รายการ     นิตยสาร สานสื่อ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.