รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1828
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1827/2551
  ผู้บริจาค     นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
  วันที่บริจาค     25 ธ.ค. 51  
  รายการ     เข็มเครื่องหมายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.