รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1827
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2550 (วิศวกรรมศาสตร์)
  ผู้บริจาค     อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 51  
  รายการ     หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ พระบรมธรรมิกราช”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.