รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1826
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1825/2551
  ผู้บริจาค     นายปัญญารัตน์ เสรีบูรณะพงศ์
  วันที่บริจาค     26 พ.ย. 51  
  รายการ     หัวเข็มขัด เกษตร AGGIE ป่าไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.