รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1825
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2551 (วนศาสตร์)
  ผู้บริจาค     คณะวนศาสตร์
  วันที่บริจาค     24 พ.ย. 51  
  รายการ     หนังสือเจ้าฟ้านักวิชาการป่าไม้  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.