รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1822
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-490
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     30 ก.ย. 51  
  รายการ     เอกสารแนะนำสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.