รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1820
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-58
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     30 ก.ย. 51  
  รายการ     DVD วีดิทัศน์ “งานนนทรีสีทอง 2551”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.