รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1819
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-156
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     26 ก.ย. 51  
  รายการ     บัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนายอาณัติ โรจนไพบูลย์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.