รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1818
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1817/2551
  ผู้บริจาค     น.ส. ปวีณา แย้มสังข์
  วันที่บริจาค     24 ก.ย. 51  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 67  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.