รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1817
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1816/2551
  ผู้บริจาค     น.ส. สุธิดา วิเศษสาธร
  วันที่บริจาค     24 ก.ย. 51  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 67  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.