รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1813
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1812/2551
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     5 ก.ย. 51  
  รายการ     ภาพวาดบนผืนผ้า จากราชอาณาจักรภูฏาน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.