รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1812
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2550
  ผู้บริจาค     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  วันที่บริจาค     14 ส.ค. 51  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี 2550 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.