รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1811
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-489
  ผู้บริจาค     น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
  วันที่บริจาค     13 ส.ค. 51  
  รายการ     หนังสือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2521 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.