รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1810
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-488
  ผู้บริจาค     น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
  วันที่บริจาค     13 ส.ค. 51  
  รายการ     หนังสือพิรุณสาร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.