รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1808
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1807/2551
  ผู้บริจาค     น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
  วันที่บริจาค     13 ส.ค. 51  
  รายการ     กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค  
  จำนวน     7  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.