รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1806
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1805/2551
  ผู้บริจาค     น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
  วันที่บริจาค     13 ส.ค. 51  
  รายการ     หัวเข็มขัดมีตราพระพิรุณทรงนาค พร้อมสาย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.