รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1805
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-487
  ผู้บริจาค     นางวรรษา คำรณยุทธ
  วันที่บริจาค     7 ส.ค. 51  
  รายการ     หนังสือจะอยู่อย่างเป็นเหยื่อหรือขึ้นเหนือไปนำเขา  
  จำนวน     8  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.