รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1802
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1801/2551
  ผู้บริจาค     ศ. สมเพียร เกษมทรัพย์
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 51  
  รายการ     เหรียญตรามหาวิทยาลัยประดับครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.