รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1799
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1798/2551
  ผู้บริจาค     นายทอมสัน พินิจการณ์กุล
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 51  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 63  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.