รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1798
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1797/2551
  ผู้บริจาค     น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 51  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 58  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.