รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1795
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-38
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     20 มิ.ย. 51  
  รายการ     พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 พฤษภาคม 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.