รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1794
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1793/2551
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     20 มิ.ย. 51  
  รายการ     เอกสารพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอให้ชื่ออาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตรฯ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.