รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1793
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1792/2551
  ผู้บริจาค     นายภูมเรศ แสงงาม
  วันที่บริจาค     4 เม.ย. 51  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 63  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.