รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1792
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-174
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     1 เม.ย. 51  
  รายการ     วารสาร นนทรี ฉบับประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2551  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.