รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1791
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-173
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     1 เม.ย. 51  
  รายการ     วารสาร นนทรี ฉบับเดือนธันวาคม 2550  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.