รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1790
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2545 (ร)
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     1 เม.ย. 51  
  รายการ     หนังสือ 80 ปี ระพี สาคริก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.