รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1788
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-485
  ผู้บริจาค     สำนักพิมพ์ มก.
  วันที่บริจาค     1 เม.ย. 51  
  รายการ     หนังสือ 10 ปี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.