รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1786
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1785/2551
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     22 ม.ค. 51  
  รายการ     เอกสารลงนามของ Eldrick “Tiger” Woods (2000)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.