รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1784
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-484
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ม.ค. 51  
  รายการ     หนังสือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเททองหล่อ พระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำวิทยาเขตศรีราชา และประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.