รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1783
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-483
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ม.ค. 51  
  รายการ     หนังสือ งานเพื่ออุทิศ... ทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.