รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1781
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-481
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ม.ค. 51  
  รายการ     หนังสือโครงการวิจัย : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.