รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1779
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-480
  ผู้บริจาค     กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
  วันที่บริจาค     7 ม.ค. 51  
  รายการ     หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.